GPS НАВИГАЦИЯ ЗА ВЕЛОСИПЕД MIO CYCLO 200 CE

  • Марка: MIO

Навигациязавелосипеди ЗапознайтесесMioCyclo™200–лесназаизползваневелонавигация,предназначеназавсекивелосипедистентусиаст. Устройствоторазполагасвграденипътникартиивеломаршрути,затоваможетедапотеглитенапътведнагащомгоизвадитеоткутията. 19предварителноинсталираникартисколоездачнипътекиипътищавЕвропа Предварителноинсталираникарти(OpenStreetMaps),задапотеглитенапътбездагубитевреме.Подробниуказания,яснооказваненапосокисгласованавигация. Вашиятпартньорпритренировки MioCycloевашиятнезаменимпартньорприежедневнитренировки:предизвикайтесебесииподобрявайтеличнитесипостижениястозиновинезаменимпартньор Водоустойчивопокритие(IPX5) Здравоииздържливоводоустойчивопокритие(IPX5),коетогарантира,чеможедаизползватеMioCycloнезависимоотвреметоиатмосфернитеусловия Точкинаинтерес(POI)заколоездачи Бързотърсенезавелосипеднимагазиниивело-сервизи,местазаспешнапомощ,местаоткъдетоможедазакупитехранаиводаимногодруги Измерва... Скорост,време,разстояние,изразходеникалорииимногодруги УслугаSurpriseMe™ ПростоизберетевреметоиразстояниетоиMioCyclo505HC™щеВипредложитримаршрута,откоитодаизбирате Дълъгживотнабатерията Зареждащасебатериясиздръжливостдо10часа,можетедасенасладитенапо-дългиразстояния,бездасеналагадасепритесняватезапрезареждане Профил Изберететипанаизползваниятотвасмотоциклет:заградско,планинскоилисъстезателнокаране ПриложениезаPCMioShare СприложениетоMioShareможетедасъхраняватеданни,дауправляватеипроследяватеисториятанапътуванетоидасподелятеизживяваниятасприятели. Приложениетоелеснозаизползванеиможетедаоткриватеполезнаинформациязавашетоустройство