Поверителност - NaviBG

Категории

Производители

Поверителност, която ние гарантираме.

Конфеденциалност


Правила за защита на личните данни.

www.navibg.com работи съгласно правилата, принципите и инструкциите приети от управителя на NAVIBG за защита на личните данни съгласно публикуваният по долу документ. Същият има за цел да информира настоящите и бъдещите си клиенти ( физически и юридически лица ) за мерките предприети за опазването на личните данни.

  NAVIBG работи и се придържа към изискванията и дитективите сързани с ЗЗЛД и коцвенции, препоръки и директиви имащи отношение към защита на личните данни. Събраните и обработвани от NAVIBG лични данни се съхраняват съгласно принципите за неприкосновнност и намеса в личният живот на гражданите.

Личните данни, който са неоходими за да се възползвате бепрепятсвено от нашите услуги са:

За физически лица - име, адрес, телефон и e-mail.
За юридически лица - име, ИНД номер, адрес, телефон и e-mail, лице за контакт
Личните данни в www.navibg.com се предоставят доброволно единствено и само от клиентите на сайта като са зaщитени с парола достъпна само на предоставящият я и се съхранява в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:
Обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
Обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.


НачалоНачало